A e keni ditur se: Nëse bërthamën e atomit e rrisim sa madhësia e nje topi futbolli, atëherë atomi do të ishte sa një Kosovë e gjysmë

0
172

Atomi është përbërësi më i vogël i materies që ka vetitë e një elementi kimik. Mesatarisht, diametri i një atomi është rreth 100 pm (pm është për pikometër, 1 pm është 0,000,000,000 001m). Në metra është rreth: 1 * 10 në fuqinë -10 m, ndërsa në milimetra 1 * 10 në fuqinë -7 mm, që do të thotë se diametri i një atomi është dhjetë milionshi i një milimetri.

Për të pasur një ide të plotë, ne duhet t’i krahasojmë atë me gjërat e zakonshme, madhësitë e të cilave ne e njohim. Për shembull: diametri i flokëve të njeriut është rreth 100 \ milimikron, ose 1 * 10 në fuqinë -4 m. Pra, brenda një diametri të flokut të njeriut ne mund të shkojmë rreth 1 milion atome.

Po në lidhje me bërthamën e atomit? Diametri i bërthamës është në diapazonin prej 1,756 * 10 në fuqinë -15 m për hidrogjen (diametri i një protoni të vetëm) deri në 11,714 * 10 në fuqinë -15 m për uraniumin më të rëndë të atomit.

Nëse marrim parasysh se diametri i një topi të futbollit është 0.22 m, atëherë për bërthamën për të arritur madhësinë e futbollit ai duhet të rritet 10 në fuqinë e 15 herë. Kur atomi rritet aq shumë, atëherë do të kishte një diametër prej rreth 10 në fuqinë e 5 m; që në kilometra do të ishte 100 km. Pra, nëse bërthama e një atomi do të kishte madhësinë e një topi futbolli, atëherë atomi do të ishte afërsisht i madh sa Connecticut (SHBA), ose sa një Kosovë e gjysmë.

Artikuli në origjinal