Kategoritë e pagave për mësuesit e arsimit parauniversitar

0
459

Nëpërmjet miratimit të një vendimi, Këshilli i Ministrave ka bërë disa ndryshime dhe shtesa për sa i përket pagave të mësuesve të arsimit parauniversitar ditën e djeshme.

“Gazeta Shqiptare” zbardh sot tabelën e plotë me kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtorinë Qendrore të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, si dhe shtesat përkatëse të kualifikimit.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, strukturat dhe shpërblimet e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”, me propozimin e Kryeministrit.

Shkrimin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm: Gsh.al