MASHT vendos për provimin e maturës 2019

985
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim për caktimin e datave të mbajtjes së Provimit të Maturës Shtetërore për afatin e qershorit.
Sipas këtij vendimi, pjesa e parë e Matyrës Shtetërore do të mbahet nga data 5 deri më 8 qershor 2019, ndërsa pjesa e dytë nga data 19 deri më 22 qershor 2019.
Provimi do të mbahet në katër lëndë, tri nga të cilat obligative dhe një me zgjedhje nga vet nxënësit.
Vendimit i është bashkëngjitur edhe lista e lëndëve me zgjedhje për të gjitha gjimnazet dhe shkollat e arsimit profesional, e që janë lëndët: Fizikë, Kimi, Biologji, Informatikë, Gjeografi, Histori, Sociologji, Psikologji, Ekonomi me ndërmarrësi, Edukatë qytetare, Histori e artit, Teori e muzikës dhe harmoni.
Në vendimin e MASHT-it bëhet e ditur se tërheqja publike e shortit për renditjen e mbajtjes së provimit të Maturës Shtetërore nëpër regjione bëhet më 3 qershor 2019.

https://masht.rks-gov.net/article/ministri-bytyqi-merr-mendim-per-datat-e-matures-shteterore-per-afatin-e-qershorit