Publikohet raporti: Keqpërdorimi i parasë publike

392

Grupi për Studime Juridike dhe Politike sot prezanton raportin “Keqpërdorimi i financave publike: Një këndvështrim mbi vendimmarrjen njëvjeçare të Qeverisë”.

Ky raport i shkurtër politikash diskuton praktikat, tashmë të etabluara, të shpenzimit të paplanifikuar dhe ad-hoc të rezervës shtetërore.

Raporti analizon këtë fenomen në duke vënë në spikam, së pari, parimet që dalin nga korniza ligjore që rregullon këtë fushë dhe krahason ato me vendimet e Qeverisë së Kosovës.

Raporti, ndër të tjera, vë në shqyrtim të gjitha vendimet e ndërmarra gjatë periudhës një vjeçare dhe vlerëson ndikimin ekonomik të tyre në Kosovë.

Në fund raporti ofron disa rekomandime politikash që kërkojnë përmirësimin e shpenzimeve të parasë publike, planifikimit buxhetor, dhe ridefinimin e rolit të Ministrisë së Financave Publike në këto procese.