Padi kundër Komunës së Prishtinës për projektin “Parku i Aventurave” në Gërmi

301

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike do të paraqesë padi me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit kundër Vendimit për Leje Mjedisore Komunale 04 Nr. 352/10-151458/20, me të cilin Komuna e Prishtinës ka lejuar realizimin e projektit “Parku i Aventurave” në Gërmi.

Sipas Institutit për Mbrojtjen e Natyrës ky lokacion është zona më e pasur dhe më e rëndësishme e biodiversitetit në Peisazhin e Mbrojtur të Gërmisë. Po ashtu, në këtë zonë gjenden pyjet e ahut më të vjetra dhe më të ruajtura në Kosovë.

GLPS dhe Qytetarë Aktivë konsiderojnë që ky vendim është në kundërshtim me ligjet në fuqi.

“Në këtë rast, Komuna ka vepruar jashtë autorizimeve që i jep Udhëzimi Administrativ për dhënien e Lejes Mjedisore Komunale, si dhe ka vepruar në kundërshtim me procedurat e parapara për këtë kategori të projekteve në Ligjin për Ndikim në Mjedis. Në anën tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, poashtu, nuk ka vlerësuar drejtë kërkesën e Komunës dhe sipas kërkesave/procedurave ligjore, siç janë të përcaktuara me Ligjin për Ndikim në Mjedis. Kështu, Komuna e Prishtinës dhe Ministria e e Ekonomisë dhe Ambientit kanë shmangur kërkesat ligjore dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrje për një projekt të rëndësishëm për qytetarët dhe natyrën. Në padi, GLPS dhe Qytetarë Aktivë kërkojnë nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative të shtyjë ekzekutimin e vendimit të Komunës së Prishtinës deri në vendosjen meritore të rastit dhe në fund të anuloj vendimin e Komunës së Prishtinës”, thotë Instituti për Mbrojtjen e Natyrës.