Bankat komerciale të Kosovës janë duke vënë në dispozicion tërë kapacitetet e tyre për të rritur financimin e sektorit privat

814
Gjatë vitit 2018, sektori bankar në Kosovë ka aprovuar 1,367.1 mln kredi nga të cilat 816.4 mln ishin për sektorin privat, ndërsa 550.7 mln ishin për ekonomitë familjare. Bankat e vendit nga gjithsej kreditë e lëshuara, 59.7% të kësaj shume i kanë dhënë bizneseve, duke vënë kapitalin në dispozicion të zgjerimit të kapaciteteve të këtyre bizneseve dhe duke nxitur punësimin.
Kreditimi i bizneseve bëhet sipas kërkesës së tregut e cila vjen si rrjedhojë e strukturës ekonomike të vendit. Kjo reflektohet edhe në kreditimin e sektorëve të ndryshëm ku sektori i tregtisë është më i kredituar se sektorët tjerë me një përqindje prej 48.8% të gjithsej kredive për sektorin privat. Vlenë të ceket që sektori i ndërtimtarisë ka poashtu një peshë më të madhe në këtë aspekt me një pjesëmarrje prej 9.0%. Në anën tjetër, sektorë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit siç është sektori i bujqësisë dhe prodhimtarisë kanë shënuar rritje të konsiderueshme në vlerë të përgjithshme, respektivisht 67.6 mln për bujqësinë dhe 218.1 mln për sektorin prodhues, por pjesëmarrja e tyre në gjithsej kreditë mbetet relativisht e ulët dhe e pandryshuar ndër vite. Në këtë drejtim, bankat mbesin të gatshme të financojnë edhe këta sektorë por kërkohet që të ketë reforma thelbësore në këta sektorë, me mbështetjen e institucioneve shtetërore dhe organizatave zhvillimore ndërkombëtare, për të bërë këta sektorë më konkurrentë dhe për të rritur kërkesën fizibile për kredi.
Sektori bankar në Kosovë mbetet një prej sektorëve më transparent ku të gjitha pasqyrat financiare, çmimore për shërbime, dhe detaje tjera publikohen në baza të rregullta konform kërkesave ligjore dhe rregullativës në fuqi. Gjithashtu, ndikimi i sektorit bankar në financimin e bizneseve dhe kërkesave të ekonomive familjare është mjaft substancial duke bërë që ekonomia e vendit të vazhdojë një ritëm të mirë të rritjes përkundër shumë sfidave që ka kaluar dhe vazhdon të ketë.  Normat mesatare e interesit për kredi në fund të vitit 2018 ka shënuar 5.99% përderisa edhe pjesëmarrja e kredive joperformuese mbetet e ulët në vetëm 2.7%. Ky është një përmirësim substancial në norma të interesit kur kemi parasysh që sektori bankar ballafaqohet akoma me një numër pengesash në këtë treg. Disa nga pengesat më të mëdha që mbesin sfidë për zhvillim të mëtutjeshëm të këtij sektori janë efikasiteti i gjyqësorit në trajtimin e rasteve për zbatimin e kontratave, siguria fizike e stafit dhe pronës bankare, informaliteti i lartë në ekonomi, përdorimi i lartë i parasë së gatshme në transaksione me vlerë të vogël, dhe legjislacioni shpeshherë i papërshtatur dhe joproporcional për parametrat e sektorit financiar të Kosovës. Në këtë drejtim, edhe në vitin 2019, sektori bankar synon që të rritë qasjen në financa dhe të rrisë cilësinë e shërbimeve në shërbim të bizneseve dhe ekonomive familjare në vend.